Topic outline

  • Модул 1. Што е Design Thinking?

  • Модул 2. Е-трговија

  • Модул 3. Визуелно брендирање

  • Модул 4. Стратегија за раст - Growth Hacking

  • Модул 5. Бура на идеи и техники за рекламирање

  • Модул 6. Решавање проблеми и критичко размислување

  • Модул 7. Создавање привлечни содржини на социјалните медиуми

  • Модул 8. Развој на концепти